Informacja

Do 31 stycznia 2022 roku obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Do 31 stycznia 2022 roku obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty:

działalności dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w PKD 56.30.Z)
działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w PKD 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych
działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w CEIDG, KRS lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej kodem PKD 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.
Ograniczeń nie stosuje się w dniach 31 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku, pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Ograniczenia te obowiązują również podmioty, które we wpisie do CEIDG, KRS lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, 93.29.B, z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.

Do 31 stycznia 2022 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD 93.29.A jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Działalność gastronomiczna
Prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30.Z), jest dopuszczalne:

w ogródku gastronomicznym – wyznaczonym miejscu do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych
w ogródku gastronomicznym stacji paliw
w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw
w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.
Obsługa musi zakrywać usta i nos. Klienci, muszą zakrywać usta i nos jedynie do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Do 31 stycznia 2022 roku klienci mogą zajmować nie więcej niż 30% liczby miejsc i odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.